Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi er en gren av geografifaget som studerer forholdet mellom mennesker, sosiale systemer og fysiske strukturer. Faget studerer også hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser virker inn på menneskers handlinger.  Samfunnsgeografer kan studere både individer, bedrifter, organisasjoner, systemer og steder. Sentrale begreper for samfunnsgeografisk analyse er rom, sted og skala.

Innen samfunnsgeografien anvender vi flere samfunnsvitenskapelig metoder: Blant annet case studier, spørreundersøkelser og statistiske analyser. Disse metodene anvendes i undervisningen.

Av fagets mange underdisipliner fordyper vi oss i befolknings- og bosetningsgeografi, økonomisk geografi, regionalgeografi og utviklingsgeografi.

Faget passer sammen med andre samfunnsfag og vil gi full samfunnsfagsfordypning sammen med sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter og sosialkunnskap.

Det kommer ny læreplan i faget fra høsten 2021

Fagets kjerneelementer:

  • Samfunnsgeografisk metode og teknologi
  • Befolkning og geografisk mobilitet
  • Planlegging og ressursforvaltning
  • Globalisering og bærekraftig utvikling