Skolemiljø/inkludering

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Det er lovfestet at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, jfr. § 9 a-2 i Oppl.l.

Alle som jobber på Skeisvang vgs skal:
• følge med på om elevene har et godt og trygt miljø og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
• varsle rektor dersom de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt arbeidsmiljø

Rektor på Skeisvang vgs skal:
• snarest undersøke varslet sak.
• sørge for at involverte elever blir hørt, og hva som er best for eleven skal være et grunnleggende prinsipp i arbeid med saken.
• lage en skriftlig aktivitetsplan.

I aktivitetsplanen skal det stå noe om:
• Hvilket problem tiltaket skal løse
• Hvilke tiltak skolen planlegger å iverksette
• Frist for når tiltakene skal gjennomføres
• Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene
• Når evaluering av tiltakene skal skje

Skolen må dokumentere hva som blir gjort i saken, jfr. §9a-4 i Oppl.l.

Hvis en ansatt får mistanke om eller kjennskap til at en annen ansatt utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal da varsle skoleeier.

Dersom det er ledelsen ved skolen som krenker en elev, skal en varsle direkte til skoleeier, jfr. §9A-5 i Oppl.l.

Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven og/eller foresatte melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor, jfr §9A-6 i Oppl.l.