Velkommen til elevsamtaler

Elevsamtaler er en forskriftsfestet samtale som kontaktlæreren skal ha med sine elever. Samtalen dreier seg om elevens utvikling, i motsetning til den spesifikt faglige samtalen eleven har med de ulike faglærerne sine.

Eleven skal få tilbakemelding på hvordan han eller hun utvikler seg i forhold til de overordnede målene for opplæringen. Samtalene tar også opp hvordan eleven selv kan bidra til et godt læringsmiljø.

Elevene får utdelt et skjema som forberedelse til samtalen.
Elevsamtalene gjennomføres i uke 46, 47 og 48.

Som en del av skole-hjem-samarbeidet, inviteres foresatte med til elevsamtalen når eleven er under 18 år. Av smittevernhensyn må samtalene med foresatte foregå via Teams denne høsten, og derfor er det ønskelig at foresatte melder fra til kontaktlærer om de ønsker å være med på samtalen.

Til toppen